White-rumped Vulture nestling predation by stray dog in Madhya Pradesh, India